Algemene voorwaarden exposanten

Klik hier om de algemene voorwaarden voor exposanten te downloaden.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V.
 2. Exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Elektroraad Opleidingen B.V. de overeenkomst van deelname sluit.
 3. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Elektroraad de ruimte verhuurt waar het congres wordt gehouden.
 4. Congresaccommodatie: de ruimte waar het congres plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.
 5. Artikelen: de artikelen die door de exposant op het congres worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.
 6. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Elektroraad worden aangegeven.

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

 1. De overeenkomst van deelname houdt in dat Elektroraad, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van het betreffende congres een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.
 2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.
 3. Door de exposant op het inschrijfformulier “inschrijven als exposant” - hierna te noemen inschrijfformulier - aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen, aanvullingen en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Elektroraad bevestigd.
 4. Inschrijvingen worden, eventueel per sector of doelgroep, behandeld in volgorde van binnenkomst.
 5. Elektroraad behoudt zich het recht voor de inschrijving af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.
 6. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

 

Artikel 3 Data, tijden en congresaccommodatie

 1. Elektroraad stelt de data en de congresaccommodatie waarin het congres gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, het houden van het congres en afbouw.
 2. Indien naar het oordeel van Elektroraad bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Elektroraad de voor het congres vastgestelde data, tijden en/of congresaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een congres geen doorgang te doen vinden.
 3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of congresaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.
 4. In geen geval kan de exposant jegens Elektroraad aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. 

Artikel 4 Indeling

1. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door Elektroraad in de deelnamebevestiging vastgesteld. De door Elektroraad vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. Bij het bepalen van de locatie, oppervlakte en type van de standruimte als bedoeld in lid 1 houdt Elektroraad zoveel mogelijk rekening met eventuele door de exposant kenbaar gemaakte wensen.

3. Op grond van bijzondere omstandigheden is Elektroraad ten alle tijden vóór aanvang van het congres gerechtigd de indeling van het congres te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Elektroraad spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen een maand na factuurdatum.
 2. Elektroraad heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen.
 3. Bij niet tijdige betaling van enig aan Elektroraad verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden.
 4. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Elektroraad verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van het congres heeft voldaan, is Elektroraad gerechtigd de exposant de toegang tot (de opbouw van) het congres te ontzeggen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Elektroraad verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot het congres.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

 1. Naast de gronden als genoemd in de overige leden van dit artikel, kan de exposant zijn inschrijving c.q. deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:• Annulering tot 13 weken voor de dag van het congres: € 50,00 administratiekosten; • Annulering vanaf 13 weken voor de dag van het congres: 50% van de deelnamekosten; • Annulering tot 4 weken voor de dag van aanvang van het congres: 75% van de deelnamekosten. • Annulering binnen 4 weken voor de dag van het congres: 100% van de deelnamekosten.
 2. Indien de aan de exposant in de deelnamebevestiging toegewezen standruimte qua oppervlakte meer dan 20% afwijkt van de door hem op het inschrijfformulier aangegeven gewenste oppervlakte, heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname zonder kosten te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven, binnen een termijn van 14 werkdagen na bekendwording van de afwijking van de oppervlakte.
 3. Indien Elektroraad de exposant, na herindeling door Elektroraad, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt, heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname zonder kosten te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven, binnen een termijn van 14 werkdagen na bekendwording van de afwijking van de oppervlakte.
 4. . Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Elektroraad van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.

 

Artikel 7 Aanvullende producten en diensten

 1. Elektroraad kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van het congres aanvullende producten en diensten bieden. Deze kunnen onder andere bestaan uit het verzorgen van diverse vormen van publiciteit in de congresaccommodatie of daarbuiten, en het organiseren van diverse activiteiten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Elektroraad geleverde aanvullende producten en diensten.
 3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Elektroraad de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zonodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enigerlei andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.
 4. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 8 Toegangskaarten en dienst- of exposantenkaarten

 1. Elektroraad stelt de toegangsprijzen van het congres vast.
 2. Indien door haar gewenst, kan Elektroraad dienstkaarten verstrekken aan personen die door de exposant met werkzaamheden in zijn standruimte worden belast. De dienstkaarten zijn persoonlijk.
 3. Gedurende de perioden waarin inrichting en ontruiming van de standruimte plaatsvinden, heeft men op vertoon van een geldige dienstkaart, toegang tot de congresaccommodatie.
 4. Elektroraad verstrekt maximaal twee exposantenkaarten aan personen die tijdens het congres met werkzaamheden in zijn standruimte worden belast. De exposantenkaarten zijn persoonlijk.
 5. Gedurende de inrichtingsperiode, de openingstijden van het congres en de ontruimingsperiode heeft men, op vertoon van een geldige exposantenkaart toegang tot de congresaccommodatie.
 6. Elektroraad is te allen tijde wegens gegronde redenen, gerechtigd dienst- en exposantenkaarten in te trekken en de betrokken(en) de toegang tot het congres of tot de congresaccommodatie te ontzeggen.

Artikel 9 Standbouw en inrichting van de standruimte

 1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dag(en) en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.
 2. De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.
 3. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Elektroraad uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
 4. Op verzoek van Elektroraad dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door Elektroraad aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Elektroraad te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden begonnen. Elektroraad behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.
 5. Elektroraad zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Elektroraad te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, verplaatsen of te wijzigen.
 6. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Elektroraad niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Elektroraad voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.
 7. Lege emballage mag zich niet buiten de door Elektroraad aangewezen ruimte bevinden. Lege emballage moet in de eigen stand worden opgeslagen. De Reehorst heeft geen ruimte voor opslag beschikbaar.

Artikel 10 Te exposeren artikelen

 1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van het congres de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.
 2. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van het congres, inclusief de opbouw- en afbouwperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Elektroraad sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.
 3. Elektroraad onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de exposant, met het oog op het welslagen van het congres, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 5. Indien Elektroraad dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van Elektroraad kan voldoen, is Elektroraad gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant ten opzichte van Elektroraad geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.
 6. Overige exposanten kunnen aan het in lid 3, 4 en 5 bepaalde ten opzichte van Elektroraad geen rechten ontlenen.

Artikel 11 Gebruik van de standruimte

De exposant is niet gerechtigd:

 • de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven;
 • een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Elektroraad;
 • in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water;
 • in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur;
 • in of bij de standruimte gebruik te maken van gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen;
 • buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;
 • entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;
 • in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Elektroraad, schadelijk kunnen zijn voor het congres in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van het congres schade toe kunnen brengen;
 • in of rond zijn standruimte horeca-activiteiten te ontplooien, anders dan het verstrekken van kleine consumpties aan de bezoekers van de standruimte;
 • onder de bezoekers van het congres een enquête te (doen) houden.

Artikel 12 Aan- en afvoer van goederen

De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn, of ten behoeve van zijn deelname, aangevoerde goederen. Elektroraad neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 13 Afbraak en schoonmaak

 1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren.
 2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Elektroraad en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.
 3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Elektroraad is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het congres, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het congresbeeld.
 2. Elektroraad kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het congresbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Elektroraad ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van het congres, of ze op enige wijze te vervormen.
 3. Bij overtreding van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Elektroraad het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 15 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Elektroraad is in het kader van een goed verloop van het congres gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven. De exposant is verplicht deze aanvullende voorschriften en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften stipt na te leven en op te volgen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid 1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn congresdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant. 2. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 15 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Elektroraad gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder: a. het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) congres; b. de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;c. de exposant deelname aan volgende congressen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten. 3. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die Elektroraad lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 15, te vergoeden. De exposant vrijwaart Elektroraad ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder. 4. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan het congres afdoende te verzekeren. 5. Elektroraad is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 6. Elektroraad is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de congresdeelname van de exposant. Artikel 17 Wijzigingen en geschillen 1. Elektroraad behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan. 2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Elektroraad. 3. Alle geschillen die ontstaan tussen Elektroraad en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Arnhem.